1. Homepage
  2. Keurmerkcommissie Keurmerkcommissie

De Keurmerkcommissie

Wanneer doet een bedrijf nou echt aan duurzaam ondernemen? Volgens ons betekend dit dat de organisatie in haar activiteiten zich bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog over voert. Deze activiteiten zijn er op diverse vlakken denk hierbij aan; energie, huisvesting, afvalbeheer, inkoop, transport etc.
Maar met dit keurmerk richten wij ons specifiek op het afvalbeheer. Want wat u niet inkoopt hoeft u ook niet af te voeren!

De Keurmerkcommissie is in 2020 opgericht en heeft juist als belangrijkste taak het ontwikkelen, het uitdragen en beheren van het Zero Waste Keurmerk. Het hoofddoel van de commissie is om het kwaliteitsniveau van het gehele Zero Waste Keurmerk structureel te verhogen. De commissie brengt halfjaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. De Keurmerkcommissie bestaat uit minimaal 3 leden die kennis hebben van en (praktijk)ervaring hebben met duurzaam ondernemen.

De besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid, de leden hebben één stem en besluiten die genomen worden mogen niet in strijd zijn met bestaande protocollen, reglementen en contracten.

De genomen besluiten van de Zero Waste Keurmerkcommissie zijn openbaar, de verslagen van de genomen besluiten zijn niet openbaar.

In de Zero Waste Keurmerkcommissie is er ook deelname van een onafhankelijke buitenstaander, namelijk een afvaardiging uit de organisatie van Keurmerk Nederland.

Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

De Zero Waste Keurmerkcommissie is eindverantwoordelijke voor het actualiseren, aanpassen en vaststellen van de Keurmerkeisen. In de regel wordt dit jaarlijks uitgevoerd, uitzonderingen hierop zijn toegestaan.

Hoe toetst de Keurmerkcomissie de kwaliteit van de inspecties?

Een vertegenwoordiging van de keurmerkcommissie woont ten minste jaarlijks een keurmerkinspectie bij en daarnaast beoordelen zij tenminste 10% van de inspectierapportages.

De Zero Waste Keurmerkcommissie is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan en is daarmee alleen indirecte verantwoording schuldig over haar handelen aan Keurmerk Nederland.

De MVO-Keurmerkcommissie heeft onder andere diverse rollen en taken:

De Keurmerkcommissie 2021 bestaat uit:
Voorzitter: Willem Sterkenburg
Vertegenwoordiger Keurmerk Nederland: Henk Achterberg
Vertegenwoordiger vanuit brancheorganisaties: Vacature