1. Homepage
 2. Privacy Privacy

Privacy

Bij Zero Waste certifcation nemen wij de privacy van individuen serieus en zetten wij ons in om de privacy van de bezoekers van www.zerowastecertification.nl (de "Site") te beschermen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe informatie die via de Site wordt verzameld door Zero Waste certifcation wordt gebruikt.

Over ons

Wij zijn Zero Waste certifcation ("Zero Waste certifcation", "ons", "we" of "onze"). Renewi Nederland B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt via deze Site en voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de "AVG"). Dit betekent in verband met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, dat die entiteit bepaalt waarom en hoe deze zal worden gebruikt.

De persoonsgegevens die Zero Waste certifcation verzamelt

Wanneer u deze Site gebruikt, of in het kader van onze zakelijke relatie met u, kunnen wij uw “persoonsgegevens" verzamelen. Persoonsgegevens betreft informatie die alleen of in combinatie met andere informatie, direct of indirect, tot u is te herleiden. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • u uw toestemming heeft gegeven voor die verwerking (die u op ieder moment kunt intrekken);
 • de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • de verwerking noodzakelijk is om diensten te verstrekken op grond van een overeenkomst die we met u hebben; en/of
 • de verwerking noodzakelijk is met het oog op onze legitieme belangen.

Wij zullen hieronder uiteenzetten op welke manieren wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Contact met ons opnemen per e-mail

Wanneer u contact met ons opneemt via info@zerowastecertification.nl verstrekt u uw naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze informatie om te reageren op uw vraag.

Wij zullen u separaat informeren wanneer wij uw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Persoonsgegevens verzameld met geautomatiseerde middelen

Wanneer u deze Site bezoekt, verzamelen we automatisch uw IP-adres en andere niet-persoonsgegevens via cookies. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de Site te analyseren, de Site te beheren en de functionaliteit van de Site te verbeteren. Voor meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, verwijzen we u graag naar ons cookiebeleid.

Pseudonimisering persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Deze aanvullende gegevens worden apart bewaard en er worden technisch en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. 

Doorgifte van persoonsgegevens

Zero Waste certifcation en/of Renewi Nederland B.V. kunnen van tijd tot tijd delen van de verzamelde informatie doorgeven aan EcoSmart Nederland B.V. en Keurmerk Nederland B.V. binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Zero Waste certifcation zal ervoor zorgen dat uw privacyrechten beschermd worden en dat de informatie wordt doorgegeven overeenkomstig toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Momenteel geeft Zero Waste certifcation geen persoonsgegevens door naar buiten de EER, maar wanneer dit verandert zullen wij u dat laten weten door dit beleid bij te werken.

Delen van persoonsgegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze andere vestigingen, gelieerde ondernemingen, agenten of benoemde vertegenwoordigers binnen de EER, zullen zij uw informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk werd verzameld en op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Zero Waste certifcation zal uw persoonsgegevens aan derden bekend maken indien dit vereist is om juridische redenen, zoals verzoeken van regelgevende instanties en overheidsinstellingen (waaronder mogelijk ook instanties en instellingen buiten uw land van verblijf), en om onze rechten, gebruikers, systemen en diensten te beschermen. In dergelijke gevallen zullen passende maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Zero Waste certifcation kan uw persoonsgegevens ook delen met externe dienstverleners wanneer dat noodzakelijk is om de diensten uit te voeren die zij aan ons verstrekken, zoals cloud-hosting, ondersteuning van software, systeem en website, gegevensanalyse. Van deze externe dienstverleners wordt verlangd dat zij de persoonsgegevens die met hen wordt gedeeld alleen gebruiken voor de diensten die ze namens ons verrichten en dat zij uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen.

Zero Waste certifcation kan activa verkopen of kopen in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Indien een andere entiteit al onze activa of vrijwel al onze activa overneemt, kunnen persoonsgegevens en niet-persoonlijke herleidbare informatie die Zero Waste certifcation heeft verzameld over de gebruikers van de Site en de klanten van Zero Waste certifcation aan die entiteit worden doorgegeven. Daarnaast kan die informatie in het kader van een door of tegen ons geïnitieerde faillissements- of herstructureringsprocedure als een actief van ons worden beschouwd en aan derden worden verkocht of doorgegeven.

Bewaren van persoonsgegevens 

Zero Waste certifcation bewaart de persoonsgegevens verzameld op de Site slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving. Bij het bepalen van de bewaartermijnen voor gegevens houden wij rekening met lokale wetten, contractuele verplichtingen en de verwachtingen en behoeften van onze klanten. Wanneer we persoonsgegevens niet langer nodig hebben, verwijderen of vernietigen wij deze op een veilige manier.

Uw rechten

Wij respecteren uw recht op inzage in en zeggenschap over uw persoonsgegevens. Wij zullen reageren op verzoeken om persoonsgegevens en uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Wanneer u

 • de persoonsgegevens die wij van u hebben wilt bijwerken, wijzigen of verwijderen of daarvan een kopie wilt ontvangen;
 • ·ons gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben wilt stopzetten of beperken, waaronder door intrekking van de toestemming die u eerder heeft gegeven voor de verwerking van die informatie; of
 • wanneer persoonsgegevens is verwerkt op basis van uw toestemming, een kopie van die persoonsgegevens in een geschikt formaat wenst te ontvangen,

kunt u uw verzoek per e-mail sturen aan info@zerowastecertifcation.nl. Wij streven ernaar om binnen een maand of eerder op dergelijke verzoeken te reageren, hoewel wij ons het recht voorbehouden deze periode te verlengen bij complexe verzoeken.

In elk van de bovengenoemde situaties kunnen we u verzoeken uw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken, om aan onze verplichtingen inzake beveiliging te voldoen en om ongeoorloofde bekendmaking van persoonsgegevens te voorkomen.

Wij behouden ons het recht voor om redelijke administratiekosten in rekening te brengen voor kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en voor extra kopieën van de persoonsgegevens waarom u verzoekt.

Beleidswijzigingen

We kunnen delen van dit privacybeleid wijzigen of bijwerken om aan toepasselijke wet- en regelgeving te blijven voldoen of na een verandering in onze interne praktijken. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen die wij belangrijk achten, zullen wij u dat laten weten door middel van een mededeling op de Site.

Beveiliging

Zero Waste certifcation zet zich in voor de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt op een passend niveau te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, bekendmaking van of inzage in verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Zero Waste certifcation kan de veiligheid van dergelijke informatie echter niet garanderen.

Contact met ons

Wanneer u vragen heeft over de inhoud van dit privacybeleid, of wanneer u ons wilt informeren over een verandering in uw persoonsgegevens of deze wilt corrigeren, of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen of opmerking wilt maken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen per e-mail op info@zerowastecertification.nl

De volgende verzoeken kunnen (per e-mail) worden gedaan:

 • Verzoek om inzage in of een kopie van uw persoonsgegevens 
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om beperking of stopzetting van het gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder intrekking van de toestemming die u eerder heeft gegeven voor de verwerking van die informatie
 • Verzoek om een kopie van persoonsgegevens die aan een derde van uw keuze zal worden doorgegeven
 • Verzoek om wijziging of correctie van persoonsgegevens
 • Elke andere vraag inzake gegevensbescherming

Houd er rekening mee dat sommige van de bovengenoemde rechten van betrokkenen slechts onder bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgeoefend. Wij zullen uw verzoek beoordelen en overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen op uw verzoek reageren.

Een klacht indienen bij een toezichthouder

Wanneer u niet tevreden bent over onze afhandeling van uw vraag of van mening bent dat wij onze verplichtingen niet zijn nagekomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarmee contact kan worden opgenomen op Rue de la Presse 35, 1000 Brussel. https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us
In Nederland is dit het College bescherming persoonsgegevens, waarmee contact kan worden opgenomen via Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
In Engeland is dit de Information Commissioner's Office, waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende adres: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 
https://ico.org.uk/

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023